Këshilli Mbikëqyrës & Ekzekutivi

Kreu ✈︎ Këshilli Mbikëqyrës & Ekzekutivi

Me propozim të Ministrit Përgjegjës për Ekonominë, Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë dhe bazuar në ligjin nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare” (i ndryshuar), Statutin e shoqërisë, Këshilli Mbikëqyrës i ALBCONTROL SHA përbëhet nga:

Z. Genci Gjonçaj – Kryetar

Znj. Viola Haxhiademi – Anëtar

Z. Besart Kadia – Anëtar

Z. Idlir Gjata – Anëtar

Znj. Ornela Cikuli – Anëtar

Znj. Merita Gurabardhi – Anëtar