Certifikimi

Kreu ✈︎ Certifikimi

Certifikimi

ALBCONTROL është Ofruesi i Shërbimeve të Lundrimit Ajror në Republikën e Shqipërisë, i certifikuar në datën 04 Prill 2023 nga Autoriteti i Aviacionit Civil Shqiptar, në përputhje me Kapitullin VI  të Kodit Ajror të Republikës së Shqipërisë  Nr. 96/2020, i datës 23.07.2020, Urdhrit të Ministrit të Infrastrukturës dhe Energjisë Nr. 193, datë 06.10.2022 “Për Miratimin e Rregullores për Përcaktimin e Kërkesave të Përbashkëta për Ofruesit e Shërbimeve të Menaxhimit të Trafikut Ajror dhe të Lundrimit Ajror, si dhe Funksionet e Tjera të Rrjetit të Menaxhimit të Trafikut Ajror dhe Mbikëqyrjen e Tyre”.

Në përmbushje të kërkesave ligjore kombëtare dhe ndërkombëtare në fuqi, si dhe bazuar në këtë urdhër, ALBCONTROL është pajisur me certifikatat e mëposhtme, të lëshuara nga Organe të Akredituara Ndërkombëtare: