ATM

Menaxhimi i Trafikut Ajror

Menaxhimi i Trafikut Ajror

Shërbimet e Kontrollit të Trafikut Ajror

Ne ofrojmë Shërbime të Kontrollit të Trafikut Ajror për të siguruar trafik ajror të sigurt, të rregullt dhe efikas. Ato përfshijnë Shërbimin e Kontrollit të Aerodromit, Shërbimin e Kontrollit të Afrimit dhe Shërbimin e Kontrollit të Zonës.

Detyra e Kontrollit të Trafikut Ajror është të parandalojë përplasjet midis avionëve, si dhe midis avionëve dhe pengesave në zonën e manovrimit të aerodromit.

Shërbimi i Kontrollit të Aerodromit

Shërbimi i Kontrollit të Aerodromit kontrollon të gjitha uljet, ngritjet dhe manovrat në zonën e manovrimit të aerodromit, si dhe fluturimet në zonën e kontrollit të aerodromit.

Zona e kontrollit të aerodromit shtrihet vertikalisht nga toka deri në një kufi të sipërm të specifikuar dhe horizontalisht deri në një minimum prej 9.3 km (5 NM) nga aerodromi në drejtim të trajektores së mbërritjes së avionëve.

Shërbimi i Kontrollit të Afrimit

Fluturimeve që mbërrijnë ose nisen nga aeroportet e Republikës së Shqipërisë u ofrohet Shërbimi i Kontrollit të Afrimit. Ai lidh Shërbimin e Kontrollit të Zonës dhe Shërbimin e Kontrollit të Aerodromit. Njësitë kompetente ndodhen në Qendrën e Kontrollit të Zonës në Tiranë.

Shërbimi i Kontrollit të Afrimit ofrohet duke përdorur pamjet e radarit.

Shërbimi i Kontrollit të Zonës

Fluturimet përtej fushëveprimit të kontrollit të aerodromit dhe afrimit trajtohen nëpërmjet Shërbimit të Kontrollit të Zonës. Kjo zonë është e ndarë vertikalisht në sektorë me qëllim ofrimin e një shërbimi të sigurt dhe efikas.

Shërbimi i Kontrollit të Zonës ofrohet nga Qendra e Kontrollit të Zonës në Tiranë.

Shërbimi i Informacionit të Fluturimit

Nëpërmjet Shërbimit të Informacionit të Fluturimit, ne japim këshilla dhe informacione të nevojshme për të fluturuar në mënyrë të sigurt, të rregullt dhe efikase. Ky shërbim është i disponueshëm për të gjitha fluturimet që i nënshtrohen kontrollit të trafikut ajror, si dhe për fluturimet e tjera me të cilat është vendosur komunikimi radio.

Njësitë kompetente të ATC janë përgjegjëse për ofrimin e Shërbimit të Informacionit të Fluturimit në Tirana FIR.

Shërbimi i Alarmit

Shërbimi i alarmit ofrohet me qëllim të njoftimit të organizatave kompetente për avionët që kanë nevojë për kërkim dhe shpëtim. Sipas nevojës, ne i ndihmojmë këto organizata në misionet e kërkimit dhe shpëtimit të avionëve.

Shërbimi i alarmit ofrohet nga njësitë kompetente të ATC brenda zonave të tyre të përgjegjësisë.

Shërbimi i alarmit ofrohet për:

  • të gjithë avionët që i nënshtrohen kontrollit të trafikut ajror;
  • avionë të tjerë që kanë paraqitur një plan fluturimi ose janë të njohur ndryshe për njësitë kompetente ATS;
  • avionë të cilët janë në rrezik të ndërhyrjes së paligjshme ose subjekt i ndërhyrjes së paligjshme.

Menaxhimi i Hapësirës Ajrore

Hapësira ajrore mbi territorin e Republikës së Shqipërisë është Rajoni i Informacionit të Fluturimit (Tirana FIR) dhe është i ndarë në sektorë.

Qëllimi i Menaxhimit të Hapësirës Ajrore është të arrijë efikasitetin e tij maksimal duke marrë parasysh nevojat e përdoruesve civilë dhe ushtarakë për të reduktuar vonesat e avionëve dhe distancën e përshkuar dhe rrjedhimisht kostot e karburantit dhe emetimet e gazeve serë.

Menaxhimi i Fluksit të Trafikut Ajror

Një fluks i sigurt, i rregullt dhe efikas i trafikut ajror është funksion kryesor i Menaxhimit të Fluksit të Trafikut Ajror. Për të arritur këtë, ne duhet të sigurojmë efikasitetin optimal të kapaciteteve të kontrollit të trafikut ajror dhe përputhshmërinë e kërkesës së trafikut dhe kapacitetit të deklaruar të njësive përkatëse të kontrollit të trafikut ajror.

Menaxhimi i Fluksit të Trafikut Ajror bëhet në nivel strategjik, parataktik dhe taktik.

Pozicioni Operacional i Menaxhimit të Fluksit (Tirana FMP) është vendosur në Qendrën e Kontrollit të Zonës së Tiranës dhe bashkëpunon me Qendrën Operative të Menaxherit të Rrjetit (EUROCONTROL) në nivel taktik. Në këtë mënyrë, sa herë që nevojitet, operatorët e avionëve mund të rregullojnë oraret e nisjes, të ndryshojnë rrugët dhe profilet e fluturimit, gjë që rezulton në uljen e vonesave për linjat ajrore dhe pasagjerët.

Ne bashkëpunojmë me Menaxherin e Rrjetit (EUROCONTROL) në të gjitha nivelet ATFM. Në nivel strategjik, ne vlerësojmë kapacitetet dhe bëjmë ndryshime në rrjetin e rrugëve dhe strukturat e tjera të hapësirës ajrore. Në nivelin parataktik, ne përgatisim planet ditore, informojmë operatorët e avionëve dhe njësitë përkatëse ATC për masat që pritet të hyjnë në fuqi. Kjo është mënyra se si ne optimizojmë kapacitetet aktuale dhe reduktojmë vonesat dhe kostot.

Taktikisht, ne punojmë për një qëllim të vetëm çdo ditë, që është të sigurojmë kapacitet të mjaftueshëm për të përmbushur kërkesat e trafikut. Në nivelin post-operativ, ne analizojmë atë që është bërë dhe sugjerojmë masa për optimizim të mëtejshëm.

FAQE TË TJERA PËR T'U EKSPLORUAR