Në bashkëpunim me Lockheed Martin, ALBCONTROL është në fazën e përmirësimit të Sistemit të Automatizuar SkyLine. Ky përmirësim konsiston në futjen në operim të funksioneve të reja si: zbulimi afatmesëm i konflikteve (MTCD), automatizimi i funksioneve të Kullës së Kontrollit dhe Njësisë së Afrimit, si dhe funksioneve të tjera që do të përdoren nga Kontrollorët e Trafikut Ajror. 

Leave A Comment